Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych

W każdym rodzaju działalności dział księgowości czy finansów jest niezwykle ważny z racji tego, że osoby tam zatrudnione sprawują opiekę nad finansami przedsiębiorstwa. Finanse muszą być należycie sprawowane, a także rozliczane. Osoby zajmujące się sprawami stricte finansowymi muszą należycie stosować się do zasad rachunkowości do danej działalności. Właśnie dlatego, warto korzystać z usług takich jak: Księgowość Kraków, którą cechuje profesjonalizm i 15-letnie doświadczenie. Zapraszam do eksperckiego artykułu.

Rozpoczynając omawianie zasad rachunkowości, charakterystyczne dla stowarzyszeń sportowych należy wspomnieć kilka zdań o samej istocie rachunkowości. Zatem rachunkowość uznaje się za najstarszą formę ewidencji działalności. Rachunkowość można rozumieć w dwojaki sposób, jako praktyczne zastosowanie oraz jako teorię. Nie wyróżnia się przez to, dwóch odrębnych nauk jednakże pokazuję, że ma ona dwojaki zakres znaczeniowy. Autorzy definiują rachunkowość, jako zwarty system prezentowania i kontrolowania sprawozdań finansowych, jak i wszystkich czynności związanych z nią samą w toku działalności przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych cech rachunkowości można zaliczyć:

 • Wyrażanie procesów w sposób pieniężny,
 • Zapisy prowadzone na podstawie dokumentów źródłowych,
 • Stosowanie kont do zapisów,
 • Zasada podwójnego zapisu,
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji, co sprawia, że na bieżąco kontroluję się wyniki.
Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych
Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych

Z racji tego, że stowarzyszenia są to organizacje pozarządowe, mają one obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na ogólnych zasadach rachunkowości. Po spełnieniu określonych warunków, stowarzyszenia i fundacje mogą nie stosować postanowień ustawy o rachunkowości i prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Kluby sportowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencje. Mają one wybór spośród dwóch zasad rachunkowości dla stowarzyszeń, czyli księga rachunkowa i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.

Przeczytaj także: Przejście z KPiR na księgi rachunkowe.

Rozpoczynając omawianie, skupić należy się na uproszczonej ewidencji z racji tego, że stowarzyszenia sportowe wybierają częściej ten rodzaj rachunkowości. Charakteryzuje się ona prowadzeniu w formie tabeli zestawienia pozwalającego oddzielić przychody i koszty związane z prowadzeniem stowarzyszenia. Stowarzyszenia te prowadza zestawienia wpływów finansowych, aby na koniec roku móc sporządzić zestawienie, jako deklaracje tak zwaną CIT-8. Kolejną ważną czynnością w tymże sposobie rachunkowości jest prowadzenie karty przychodów pracownika oraz wykazy środków zarówno trwałych, jak i materialnych oraz i niematerialnych wartości.

Jeżeli chodzi o dwie ostatnie czynności, kluby sportowe nie mają obowiązku ich wykonywania, jeżeli zatrudniają pracowników. Zleceniobiorca także nie musi ich wykonywać pod warunkiem, że nie posiada środków trwałych. Występują jednak zalecenia, jakie musi spełnić stowarzyszenie sportowe, aby móc stosować uproszczona ewidencje. Należą do nich między innymi:

 • Działanie w publicznej sferze działalności,
 • Nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • Nie posiada statusu OPP, czyli status organizacji pożytku publicznego,
 • Osiąganie przychodów wyłącznie z darowizn, składek członkowskich, dotacji czy subwencji, działalności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, najmu czy dzierżawy lub z tytułu odsetek na rachunku bankowym
 • Przychody z powyższych źródeł nie przekroczyły 100 000 zł w poprzednim roku, chyba, że stowarzyszenie działa tylko rok.
księgowość w klubie sportowym

WADY

Do podstawowych minusów tejże formy rozliczania działalności jest przede wszystkim fakt, iż ten sposób daje zbyt mało informacji. Ogranicza się jedynie do ogólnej kwoty stowarzyszenia, nie ma tutaj podziału kosztów i przychodów, jakie stowarzyszenie poniosło. Dlatego, też stowarzyszenia są zobligowaniu do tworzenia tabel z wyróżnieniem tychże pozycji. Wiąże się z tą wadą kolejną, która mówi o konieczności prowadzenia dodatkowych odr ewidencji takich jak wynagrodzenia, składki ZUS, środków pieniężnych związanych z PIT -em. Kolejna wada jest trudność prowadzenia takiej ewidencji. Bądź co bądź, ale ogólnie rzecz ujmując rachunkowość, nie należy do prostych czynności w każdej działalności czy będzie to stowarzyszenie, czy zwykła działalność gospodarcza. Kolejnym minusem jest także zestawienia przepływów finansowych, które służą do sporządzenia deklaracji na koniec roku. W ewidencji tej trzeba między innymi, co miesiąc podzielić uzyskany dochód ze względu na stosowane zwolnienia z podatku dochodowego i sposób wydatkowania tych środków również z uwzględnieniem m.in. kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

ZALETY

Do zalet uproszczonej księgowości można zaliczyć łatwość jej prowadzenia w tym znaczeniu, że nie ma skomplikowanych procedur. Plusem są tu także niskie koszty prowadzenia. Chodzi tutaj o fakt, iż często nie trzeba korzystać z wykwalifikowanego personelu, zajmującego się księgowością bądź zatrudnianie osób z biura rachunkowego. Kolejna zaleta jest fakt możliwości korzystania z księgowości zdalnej. Dzięki niej można w łatwy sposób i bezpłatnie i samodzielnie załatwiać sprawy księgowe.

Uproszczona księgowość posiada trzy formy i są nimi karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów. Karta podatkowa jest najprostszą formą spośród trzech wymienionych powyżej form. Osoby niedoświadczone, które nigdy nie prowadziły takiej rachunkowości, mogą rozpoczynać po raz pierwszy właśnie od niej. Cecha charakterystyczna tej formy jest to, że wielkość podatku jest stalla bez względu na przychody czy koszty, jakie posiada działalność.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Obejmuje on dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Obecnie stawka podatkowa wynosi od 18 do 32%. Natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów jest to urządzenie mające na celu bieżącą ewidencję operacji w uproszczonej formie takiej jak system księgowości pojedynczej. Polega on na rejestrowaniu obrotu ze sprzedaży różnych rzeczy do stowarzyszenia oraz zapisywane są w tej księdze po dokonaniu transakcji kupna bądź sprzedaży. Istnieje możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Korzyściami są tutaj możliwość prowadzenia księgowości w różnych miejscach, a także zredukować koszty związane z drukowaniem dokumentów w formie papierowej.

Swoim klientom oferuję Księgowość Kraków, która pozwoli odciążyć przedsiębiorcę od spraw związanych z prawem podatkowym, gwarantując przy tym rzetelność i aktualną wiedzę.

Drugim sposobem rozliczania się w stowarzyszeniach sportowych może, choć nie musi być pełna księgowość. Polega ona na rozbudowanych i skomplikowanym systemie ewidencji zdarzeń gospodarczych. Dzięki tego rodzaju księgowości można uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej stowarzyszeni, a także wyliczać wysokość zobowiązań podatkowych. To właśnie za sprawą takiej księgowości rozliczana i zapisywana jest każda złotówka wpływająca i wypływająca z konta firmy, a także innych działań bezgotówkowych, które, mogą wpłynąć na wynik finansowy.

Do zalet zaś można zaliczyć kontrolę nad przychodami, kosztami, jak i wydatkami, które pozwalają na ich analizę oraz dostarczanie informacji na temat każdej wykonywanej operacji. Kolejną zaletą pełnej ewidencji księgowej jest fakt, iż on planowanie przyszłych inwestycji, ponieważ wiemy mniej więcej, jak rozłożą się nasze koszty, wydatki i na jaki rozwój może pozwolić sobie takie stowarzyszenie. Plusem takiego rodzaju rachunkowości jest możliwość stosowania polityki rachunkowości polegającej na dostosowaniu jej do potrzeb organizacji.


Natomiast do wad można zliczyć złożony i dość skomplikowany system ewidencji, a także wymogiem jest korzystanie z osób z biur księgowych. Kolejnym minusem jest także spełnianie wielu kryteriów określonych w Ustawie o rachunkowości, które zajmują dużo czasu oraz duże nakłady finansowe.

Wyróżnić można szereg zasad stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń. Są to między innymi:

 1. Zasada istotności – zasada ta polega na dołączeniu do sprawozdania tylko istotnych informacji, które maja wpływ na stan majątkowy. Do tegoż sprawozdania finansowego powinny być załączone działania w organizacji, które przyczyniają się zmiany stanu majątkowego stowarzyszenia,
 2. Zasada kontynuacji działania – polega ona na uwzględnieniu, że dana organizacja będzie dalej działać w przyszłości. Mimo tego, że nigdy nie wiadomo jak potoczą się losy danego przedsiębiorstwa, zasada mówi, że zakładać należy, że stowarzyszenie będzie dalej funkcjonować,
 3. Zasada memoriału i współmierności – polegająca na tym, że wszystkie przychody i rozchody w organizacji należy zaznaczyć od razu bez względu na odroczony termin płatności. Według Ustawy jednostka musi ująć wszystkie operacje gospodarcze, które w danym okresie wystąpiły. Natomiast zasada współmierności polega na odnoszeniu się do czynności w danym okresie. Bez względu na to, czy posiadana jest fizycznie faktura bądź rachunek trzeba określić jej koszty w rachunkowości, które w sposób bezpośredni lub pośredni spowodowały zmianę stanu majątkowego stowarzyszenia, oznacza, że, wszystkie przychody oraz obciążające je koszty poniesione w danym okresie wpływają na określenie wyniku finansowego danego okresu,
 4. Zasada wiarygodności – polegająca na rzetelnym i wiarygodnym przekazywaniu stanu majątkowego poprzez sprawozdania finansowe,
 5. Zasada ostrożności – polegająca na realnej wycenie środków trwałych, jak i materialnych i niematerialnych aktywów,
 6. Zasada ciągłości – polegająca na tym, iż jeżeli do wyceny zastosowana została dana metoda bądź zasada należy ją stosować ciągle, zasada ta mówi, że obowiązkiem jest ukazanie wyniku za bieżący, jak i poprzedni rok obrotowy,
 7. Zasada indywidualnej wyceny – jak sama nazwa wskazuję, zobowiązuje się wyceny każdego z aktyw oddzielnie, związanych z nim kosztów, przychodów czy innych czynników, które mają znaczenie dla działalności,
 8. Zasada zakazu kompensaty – polegająca na zakazie kompensowaniu ze sobą przychodów i kosztów. Jedynymi wyjątkami, które można kompensować, są między innymi różnice kursowe, zbycie niefinansowych aktywów trwałych oraz zbycie inwestycji,
 9. Zasada periodyzacji – polegająca na zapisie zdarzeń w określonym czasie. Jednostka gospodarcza sama określa rok obrotowy oraz okresy sprawozdawcze w czasie którego ma przestrzegać zasady memoriału, oraz wiernego obrazu.

Zasady rachunkowości stosowane w stowarzyszeniach sportowych

Podsumowując, należy stwierdzić, że częstszym przypadkiem przez stowarzyszenia jest prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej niż pełnej księgowości. Z racji tego, że jest ona łatwiejsza oraz że można prowadzić ja także przez Internet. W Rachunkowości także w stowarzyszeniach należy pamiętać o podstawowych jej zasadach, jakimi są zasada periodyzacji, zakazy kompensaty, indywidualnej wyceny, ciągłości, ostrożności, wiarygodności, memoriału i współmierności, kontynuacji działania oraz istotności. Stowarzyszenia muszą prowadzić zapis swoich przychodów i rozchodów zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, ale także cenne jest ze względu na działanie przedsiębiorstwa. Kierownictwo wie, jakie są ich przychody oraz wydatki, oraz czy ich działalność przynosi jakieś zyski. Mogą w czas zareagować na zmiany w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie to specjalny rozdział działalności z racji tego nie wszystkie zasady rachunkowości będą utożsamiane z nim. Starają się one jednak prowadzić uproszczona ewidencje przychodów i rozchodów z racji łatwości jej prowadzenia bez pomocy osób z zewnątrz takich jak biura rachunkowe czy wykwalifikowane księgowe. Podsumowując, należy stwierdzić, że zasady rachunkowości to logiczne reguły ukształtowane w okresie kilkusetletniej praktyki, stanowiące podstawę funkcjonowania systemu rachunkowości. Dzięki tym zasadom rachunkowość dostarcza rzetelnych informacji o działalności. Zasady te można podzielić na uniwersalne, które dotyczą powyższego przykłady, podstawowe i szczegółowe.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *