podstawowe pojęcia księgowe

Bez względu na to, czy prowadzimy własną księgowość, próbujemy swoich sił w inwestowaniu na giełdzie czy w różne instrumenty finansowe, czy nawet wydaje nam się, że nie mamy za wiele wspólnego z finansami czy księgowością. W mniejszym lub większym stopniu uczestniczą one w naszym życiu. Warto znać niektóre podstawowe pojęcia z nimi związane.

Podstawowe pojęcia związane z giełdą

Wśród najistotniejszych pojęć związanych z giełdą można wymienić:

 • Akcje – są to papiery wartościowe, które oznaczają prawo do własności pewnej części przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej), posiadacz akcji ma prawo do udziału w zarządzaniu spółką, w jej zyskach oraz majątku, gdy jest ona poddana do likwidacji.
 • Obligacje – stanowią one papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest on dłużnikiem wobec wierzyciela obligacji, zobowiązuje się on do wypełnienia pewnych świadczeń wynikających z obligacji, emitentem papierów wartościowych może być skarb państwa, związek samorządowy bądź przedsiębiorstwo.
 • Różnice kursowe – są to rozbieżności pomiędzy cenami walorów (papierów wartościowych, walut), które powstały na skutek używania różnych kursów podczas obliczania wpływów oraz rozchodów.

Podstawowe pojęcia związane z księgowością:

Wśród najważniejszych pojęć związanych z księgowością można wymienić:

 • Aktywa – są to środki gospodarcze, których posiadaczem jest osoba fizyczna bądź prawna takie jak: środki trwałe, środki pieniężne czy środki w rozrachunkach.
 • Amortyzacja, czyli koszt zużycia środka trwałego bądź wartości niematerialnej oraz prawnej.
 • Bilans – stanowi on zestawienie pasywów oraz aktywów jednostki organizacyjnej na początek, oraz koniec okresu obrachunkowego, odzwierciedla on stan majątkowy danego podmiotu w określonym momencie.
 • Dowód księgowy – jest to dokument, który jest podstawą dokonanego zapisu księgowego, stwierdza on dokonanie operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.
 • Finansowy majątek trwały – stanowią go długoterminowe lokaty kapitałowe np. akcje, udziały, które są powierzone innym jednostkom w celu otrzymania pewnych korzyści, ujmuje się je w bilansie jako aktywa co najmniej rok,
 • inwentaryzacja – jest to zespół czynności, które mają na celu określenie rzeczywistego stanu poszczególnych składników oraz pasywów danego podmiotu gospodarczego, można ją przeprowadzić różnymi metodami, które obejmują: spis z natury, weryfikację sald przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z różnymi dokumentami oraz potwierdzanie salda.
 • Księga główna – jest to zbiór wszystkich kont syntetycznych, które są wykorzystywane przez daną jednostkę gospodarczą w celu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.
 • Księgi rachunkowe – stanowią one element ksiąg rachunkowych, w których zawarte są zapisy ujęte na kontach, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi pomocniczej, inwentarz.
 • Pasywa – są to źródła finansowania majątku działalności gospodarczej, są one związane z bilansem, który obrazuje aktywa spółki oraz ich źródła finansowania.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *