instrumenty finansowe na rynku nieruchomości

Punktem wyjściowym przy formułowaniu definicji instrumentu finansowego jest określenie znaczenia aktywów i zobowiązań finansowych oraz instrumentu kapitałowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązania finansowe należy rozumieć jako zobowiązania jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach.

Instrumenty finansowe na rynku nieruchomości

Aktywa finansowe to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą być dwojakiego rodzaju, mogą być albo długiem, albo prawem do własności. Instrumenty kapitałowe określa się jako kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych.

Instrumenty finansowe definiuje się więc jako kontrakty, powodujące powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej strony pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikaj. Skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy, czy warunkowy. Z faktu, że instrument finansowy jest kontraktem, wynika pewna jego cecha, a mianowicie to, że jest umową, czyli zgodnym oświadczeniem woli dwóch lub więcej stron, stwarzającym wzajemne prawa i obowiązki.

Poznaj ofertę moich usług księgowych i wybierz swoją nową księgową.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *