Planowanie InwestycjiPlanowanie inwestycji – część 3

W tym artykule, tak jak i w poprzednim poruszymy aspekty analityczne pełnej księgowości w stosunku do KpiR, na podstawie historii pewnej firmy. Dla przypomnienia nasza firma, opisana w poprzednich dwóch częściach Case Study, to firma produkcyjna, która zatrudnia 9 pracowników. Jest na rynku od 6 lat oraz posiadała stałych odbiorców i stałych dostawców. Firma była wcześniej rozliczana na KPiR, ale z uwagi na brak niezbędnych danych analitycznych, przeszła dobrowolnie na pełną księgowość, co zaowocowało licznymi zmianami i firma zobaczyła zysk, którego nie było, a być powinien. Dodatkowo ostatnio, firma uległa przekształceniu w spółkę z o.o., co zaowocowało jej dokapitalizowaniem przez inwestora. Dziś ciąg dalszy naszej historii, w której rozpoczyna się proces planowania inwestycji.

Aktywa inwestora

Na jednym z zebrań zarządu, władze spółki wraz z nowym inwestorem podjęły wstępną decyzję, że najwyższy czas do konać ekspansji rynku zbytu. Innymi słowy, nie opierać modelu biznesowego na rynku lokalnym, ale pomyśleć o eksporcie. Problem polegał na tym, że wiązało się to z koniecznością powiększenia zakładu produkcyjnego, zatrudnieniu nowych pracowników, zwiększeniu przestrzeni magazynowej, działań reklamowych i marketingowych na rynkach zagranicznych oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń.

Ponieważ nowy inwestor wniósł znaczące aktywa do majątku spółki, spółka powinna dysponować wystarczającym kapitałem do realizacji tego celu. Podjęto decyzje o zleceniu audytu całego przedsięwzięcia zewnętrznej firmie, celem ustalenia koniecznych środków do jego realizacji, jak i potencjalnych zysków oraz czasu zwrotu poniesionych nakładów.

Aby można było zrealizować taki audyt i na jego podstawie dokonać wiążących decyzji co do jego realizacji, należało uzyskać wiele danych księgowych dotyczących analizy opłacalności inwestycji.

Siła pełnej księgowości

Księgowa sporządziła bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dane finansowe pozwoliły sprawdzić, czy w danym momencie firmę stać na zrealizowanie zamierzonego projektu. Idealną sytuacją dla realizacji inwestycji jest okres, w którym firma odnotowuje stałe zyski z prowadzonej działalności oraz posiada odpowiednio wysoki kapitał zapasowy lub nadwyżki wynikające z odnotowywania wysokich zysków. Najbardziej rzetelne będzie porównanie wyników finansowych na przestrzeni lat ubiegłych. Pozwoli to na pełniejszy pogląd prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa podejmującego się realizacji inwestycji.

Oczywiście, takie dane nie istnieją w systemie KPiR, co tylko po raz kolejny potwierdza słuszność pierwotnej decyzji co do zmiany sposobu księgowania.

Po uzyskaniu tych informacji całość dokumentacji została przekazana firmie zajmującej się audytem.

Analiza przepływów finansowych

Po 2 miesiącach audytu okazało się, że z technicznego punktu widzenia planowane inwestycje, a także zakładana stopa zwrotu będzie nie tylko wyższa, niż sądzono, ale i dużo szybsza. Niestety, pomimo doinwestowania istnieje ryzyko, że może zabraknąć około 15% funduszu na realizację samej inwestycji. Aby dokonać niezbędnej modyfikacji w zarządzaniu aktywami na czas inwestycji, a tym samym uniknięciu ryzyka utraty płynności finansowej na realizację inwestycji, należało dokonać analizy aktywów przepływów finansowych (analiza Cash Flow), która pozwoli zobrazować rzeczywisty stan środków pieniężnych pozostających do dyspozycji.

O tym, jak to się skończyło i jak wygląda taka analiza, przeczytacie w czwartej części Case Study, dotyczącej analizy Cash Flow.

Zainteresowany współpracą?

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

  Ważne terminy podatkowe

  do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

  do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

  do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

  do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

  do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

  do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

  Ważne terminy księgowe – składki ZUS

  do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

  do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.