Monitorowanie zmian w oparciu o ewidencje majątku firmyZmiany majątku firmy – część 5

W tym artykule, tak jak i w poprzednim poruszymy aspekty analityczne pełnej księgowości w stosunku do KPiR, na podstawie historii pewnej firmy. Dla przypomnienia nasza firma, opisana w czterech poprzednich Case Study, czyli 6 korzyści dla Twojego Biznesu!, to firma produkcyjna, która zatrudnia 9 pracowników.case study, to firma produkcyjna, która zatrudnia 9 pracowników. Jest na rynku od 6 lat oraz posiadała stałych odbiorców i stałych dostawców. Firma była wcześniej rozliczana na KPiR, ale z uwagi na brak niezbędnych danych analitycznych, przeszła dobrowolnie na pełną księgowość, co zaowocowało licznymi zmianami i firma zobaczyła zysk, którego nie było, a być powinien. Dodatkowo firma uległa przekształceniu w spółkę z o.o., czego wynikiem było dokapitalizowanie przez inwestora. Dodatkowy zastrzyk finansowy pozwolił rozpocząć proces planowania inwestycji. Firma poradziła sobie także z technicznym zapewnieniem wystarczających środków do przeprowadzenia planowanej inwestycji. Jednakże, aby tak się stało w praktyce, potrzeba monitorowania ewidencji zmian majątku w trakcie trwania inwestycji i właśnie o tym będzie poniższe kolejne case study.

Monitoring majątku

Po rozpoczęciu inwestycji zarząd spółki poprosił dział księgowości biura rachunkowego o stały monitoring majątku spółki. Było to koniecznie, by na żadnym etapie modernizacji i inwestycji nie doszło do sytuacji, w której firma, borykając się z brakiem płynności finansowej, musiałaby się pozbywać majątku trwałego np. leasingowanych maszyn produkcyjnych czy nawet części fabryki. Do takiej sytuacji mogłoby dojść, gdyby część aktywów trwałych była finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi. Taka sytuacja zdecydowanie zagrażałoby jej dalszemu funkcjonowaniu. Dlatego też minimalnym wymogiem jest by kapitały stałe, w pełni pokrywały całe aktywa trwałe, a najlepiej, gdy kapitał stały pokrywa nie tylko aktywa trwałe, ale także i część aktywów obrotowych.

Działania księgowości polegały na przekazaniu do zarządu, odpowiednich danych, którymi był sporządzony kilka razy w roku bilans firmy, pozwalający na bieżąco monitorować sytuację przedsiębiorstwa. Zestawienie kilku sporządzonych sprawozdań na przestrzeni roku podatkowego pokazuje obecną sytuację firmy, jej stopień płynności finansowej, czy rentowność.

Poniżej przedstawię kilka faktów, które mają znaczący wpływ na ocenę działalności oraz kondycję przedsiębiorstwa.

Trochę teorii

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć:

Aktywa są to „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.
Aktywa można podzielić na:
*majątek trwały (aktywa trwałe) – składniki o małej płynności, o okresie użyteczności powyżej 1 roku
*majątek obrotowy (aktywa obrotowe) – składniki o dużej płynności i o okresie użyteczności do 1 roku

Aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizuje się jednocześnie jego sytuację majątkową i kapitałową. Oznacza to zestawienie ze sobą odpowiednich pozycji aktywów i pasywów. W tym celu stosuje się powszechnie znaną złotą zasadę bilansową lub analizę kapitału pracującego.

Podział aktywów na aktywa trwałe i obrotowe powinien pozostawać w odpowiedniej relacji do podziału kapitałów na kapitały własne i obce. Odzwierciedleniem tej relacji jest tzw. złota zasada bilansowa.

Złota reguła bilansowa w ocenie sytuacji majątkowo-kapitałowej opiera się na zasadzie, że całe posiadane przez przedsiębiorstwo aktywa trwałe są finansowane za pomocą kapitałów własnych.
Oblicza się ją według następującego wzoru:

Kapitał własny / Aktywa trwałe ≥ 1

Pożądany poziom powyższego wskaźnika powinien kształtować się w okolicach jedności lub ją przekraczać. W analizowanym przedsiębiorstwie wskaźnik korelacji kapitału własnego do aktywów trwałych wyniósł 1,1. Przy takim poziomie cały majątek trwały jest finansowany kapitałami własnymi i to wskazuje na mocne podstawy kapitałowe przedsiębiorstwa i jego niezależność finansową.

Finalnie, po wielu miesiącach prac, cała inwestycja została ukończona. Nie zabrakło funduszy, a firma przez cały czas zachowywała płynność finansową. Mijały miesiące pełne nowych wyzwań dla naszej firmy. Zarząd firmy postanowił sprawdzić, czy w nowej „zmodernizowanej” rzeczywistości, jest tak dobrze, jak wydaje się być. Poproszono księgowość o przygotowanie wskaźników analitycznych, by przyjrzeć się bliżej poszczególnym segmentom przedsiębiorstwa.

Zapraszam do przeczytania ostatniej, szóstej części case study dotyczącej poprawy funkcjonalności firmy na podstawie wybranych wskaźników.

Zainteresowany współpracą?

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

  Ważne terminy podatkowe

  do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej;

  do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych;

  do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;

  do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;

  do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz JPK_V7M. *nie dotyczy podatników rozliczających się kwartalnie.

  do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaistniał obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. 

  Ważne terminy księgowe – składki ZUS

  do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników;

  do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.