Rzeczywiste aktywa w analizie przepływów finansowychMałe przypomnienie

W tym artykule, tak jak i w poprzednim poruszymy aspekty analityczne pełnej księgowości w stosunku do KPiR, na podstawie historii pewnej firmy. Dla przypomnienia nasza firma opisana w pierwszym, drugim, oraz trzecim case study, to firma produkcyjna, która zatrudnia 9 pracowników. Jest na rynku od 6 lat oraz posiadała stałych odbiorców i stałych dostawców. Firma była wcześniej rozliczana na KPiR, ale z uwagi na brak niezbędnych danych analitycznych, przeszła dobrowolnie na pełną księgowość, co zaowocowało licznymi zmianami i firma zobaczyła zysk, którego nie było, a być powinien. Dodatkowo firma uległa przekształceniu w spółkę z o.o., czego wynikiem było dokapitalizowanie przez inwestora. Dodatkowy zastrzyk finansowy pozwolił rozpocząć proces planowania inwestycji. Jednakże istnieje ryzyko, że zabraknie około 15% kwoty niezbędnej do realizacji inwestycji. Co było dalej, dowiecie się z poniższego case study.

Cash Flow

Zarząd firmy zwrócił się do działu księgowości o przygotowanie bilansu i rachunku wyników, by na podstawie tych danych przyjrzeć się przepływom aktywów. Jednakże nie dały one pełnego obrazu, jakiego zarząd oczekiwał. Księgowa zasugerowała Cash Flow, gdyż on pozwala dostrzec faktyczny przepływ gotówki w działalności, płynność finansową, jak i wypłacalność.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma za zadanie wykazanie, w jaki sposób każda z trzech podstawowych dziedzin działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowa, wpłynęła na zmianę środków pieniężnych. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Cash flow jest nadwyżką pieniężną wyrażoną w „żywej gotówce”.

Sprawozdanie to pozwala na szczegółową ocenę stopnia płynności finansowej przedsiębiorstwa, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań. Sporządza się go, uwzględniając dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Jednakże pobieżna analiza pokazała, że co najmniej 12% należności jest przeterminowanych. Gdyby udało się przyłożyć większy nacisk do terminowości rozliczeń, można by z dużo większym spokojem i pewnością realizować zakładaną inwestycję.

Rachunek przepływów pieniężnych pokazał firmie, ile pieniędzy wydatkuje na środki trwałe, a ile na ich zakup i modernizację, ile pieniędzy otrzymuje ze sprzedaży produktów, a ile wydatkuje na wynagrodzenia, podatki, opłaty oraz usługi i dostawy, oraz w jakiej kwocie zaciągnięto kredyty.

Jednakże przede wszystkim firma dysponowała wiedzą, ile ma gotówki, jakie są jej źródła pochodzenia oraz w jaki sposób środki pieniężne były zagospodarowane. Tutaj, dokonano ciekawego spostrzeżenia, okazało się, że ilość gotówki zadysponowana na bieżące wydatki operacyjne jest zbyt wysoka, w stosunku do faktycznie ponoszonych wydatków. Innymi słowy, około 5% potrzebnej sumy pieniędzy, leżało i nie było wykorzystywane.

Rachunek przepływów pieniężnych wraz z bilansem i rachunkiem wyników dał przejrzysty obraz kondycji firmy. Odpowiednio często przeprowadzana analiza rachunku przepływów pieniężnych może uratować firmę przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem. W naszym przypadku uratowało to firmę przed koniecznością zaciągania kredytu na sfinansowanie brakujących 15% inwestycji.

Realizacja

Kilka miesięcy później, po wdrożeniu zmian m.in. w kontroli należności i ograniczeniu zadysponowania gotówki, zdecydowano na realizację inwestycji. Nasza firma rozpoczęła inwestycje. Rozpoczęto rozbudowę zakładu produkcyjnego, zamawianie dodatkowych maszyn, zatrudnianie 4 nowych pracowników, rozbudowę magazyn i przeznaczenie części środków na działania marketingowe na rynkach zagranicznych.

Wszystkie te inwestycje, wymagały stałego monitorowania zmian w majątku spółki. To kolejna korzyść posiadania pełnej księgowości. O tym jak wykorzystać stałe monitorowanie majątku spółki, w celu nadzorowania realizacji założonych planów inwestycyjnych, dowiecie się w kolejnej części naszego case study.

Zainteresowany współpracą?

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

    Zadzwoń i dowiedz się więcej

    +48 510 – 512 – 810

    Napisz maila lub skorzystaj z formularza

    justyna@ksiegowa-krakow.pl